V0648.jpg (151299 bytes)

Baba in a state of nirvikalpa samadhi